furn.

Kobe Velvet Cushion Navy

Colour: Navy
Navy
Ivory
Teal
Emerald
Ochre
Grey
Blush