furn.

Kobe Velvet Cushion Ivory

Colour: Ivory
Navy
Ivory
Teal
Emerald
Ochre
Grey
Blush